POLITYKA PRYWATNOŚCI

I

Universality innowacyjna platforma łącząca studentów, prowadzących zajęcia oraz HR branży IT. Dzięki systemowi pracodawcy mogą publikować zadania, które zostaną wykorzystywane przez prowadzących zajęcia na uczelniach wyższych. Studenci otrzymują dostęp do praktycznych zadań programistycznych, a co najważniejsze w szybki i skuteczny sposób nabywają wiedzę praktyczną.

Przetwarzanie danych osobowych

1.W związku z tym, że Universality w ramach Aplikacji przetwarza dane osobowe Użytkowników, z poszanowaniem prawa Użytkowników do prywatności, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych i zapewniania należytej informacji w tym zakresie Użytkownikom, udostępnia się niniejszą Politykę bezpieczeństwa, stanowiącą Załącznik i integralną cześć Regulaminu (dalej Polityka).

2.Terminy użyte w Polityce i pisane wielką literą maja znaczenia nadane w Regulaminie, chyba że wprost postanowiono inaczej.

3.Przetwarzanie danych osobowych w Aplikacji odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).

4.Aplikacja zbiera dane osobowe Użytkowników podawane przez Użytkowników przy Rejestracji, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, avatar; dodatkowo w przypadku Rozwiązujących: kierunek studiów, rok studiów, nazwa uczelni, numer telefonu (w celu kontaktu ze studentem przez naszego pracownika); w przypadku Prowadzących: nazwy uczelni oraz nazwa głównej uczelni; w przypadku Klientów – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: numer telefonu, nazwa oraz logo firmy; a także dane osobowe wynikające z korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, tj.:

 1. w przypadku Rozwiązujących: treści odpowiedzi do Zadań, poziom, umiejętności, ścieżki kariery, na które się zapisał, ścieżki kariery, do których dołączył, technologie, które zna – poprzez tagi, miejsce w rankingu;
 2. w przypadku Prowadzących: treści napisanych Zadań, prowadzone przedmioty, prowadzone lekcje, podpis pod zadaniem, technologie, które zna – poprzez tagi;
 3. w przypadku Klientów: treści Zadań, ścieżek kariery oraz umiejętności, technologie, których potrzebują – poprzez tagi.

5.Dane zbierane przy Rejestracji są niezbędne do założenia Konta Użytkownika w Aplikacji i umożliwiania mu korzystania z usług świadczonych w ramach Aplikacji. Użytkownik ma dostęp do danych poprzez Konto i może nimi zarządzać.

6.Dane zbierane przy korzystaniu przez Użytkownika z Aplikacji przechowywane są na Profilu Użytkownika i służą do zapewnienia prawidłowego działania usług w ramach Aplikacji, a także do tworzenia Statystyk, w ramach których generowane są dane dotyczące rozwiązywanych Zadań i aktywności Użytkowników.

II

7.Ochrona danych osobowych jest realizowana poprzez zabezpieczenia fizyczne, procedury organizacyjne i oprogramowanie systemowe.

8.Zastosowane zabezpieczenia gwarantują:

a.zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość–przez co rozumie się przetwarzanie zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkownika,,

b.ograniczenie celu – przez co rozumie się zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c.minimalizację danych – przez co rozumie się przetwarzanie danych osobowych adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

d.prawidłowość- przez co rozumie się przetwarzanie danych osobowych prawidłowych i w razie potrzeby uaktualnionych,

e.ograniczenie przechowywania – przez co rozumie się przechowywanie danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

f.integralność i poufność – przez co rozumie się przetwarzanie w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Podstawa przetwarzanie danych osobowych i cele przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na Koncie i Profilu Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. aby świadczyć usługi Użytkownikowi w ramach Aplikacji, w szczególności:

  a. aby zapewnić dostęp do narzędzi Aplikacji i baz danych w ramach Aplikacji;

  b.aby uwierzytelnić Użytkownika podczas logowania się w Aplikacji.

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na Koncie i Profilu Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w celu markefngowym, pod warunkiem wyrażania stosownych zgód przez danego Użytkownika oraz w zakresie tych zgód.

Kategorie odbiorców danych osobowych Użytkowników

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

a.Prowadzącym posiadającym aktywne Konto i Profil w ramach Aplikacji;

b.Klientom posiadającym aktywne Konto i Profil w ramach Aplikacji pod warunkiem przystąpienia przez Użytkownika – Rozwiązującego do rozwiązywania Zadania wprowadzonego przez Klienta lub wyrażenia przez Użytkownika zgody na zaobserwowanie Profilu danego Rozwiązującego;

c.podmiotom świadczącym na rzecz Aplikacji i Universality usługi prawne, księgowe i podatkowe.

III

IV

Universality nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. W przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niepełne Użytkownik ma prawo żądania sprostowania danych osobowych.
 3. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych dotyczących Użytkownika, tj. przysługuje Użytkownikowi tzw. prawo do bycia zapomnianym, chyba że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.
 4. W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO nie przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych.
 6. Użytkownik ma prawo otrzymania od Universality w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane dotyczące Użytkownika, a także przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać aby Universality bezpośrednio przesłała te dane wskazanemu administratorowi.
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Universality danych osobowych narusza RODO.
 8. Użytkownik ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Realizacja wskazanych praw odbywa się poprzez zgłoszenie wysłanie na adres e-mail: support@universality.io.

W celu podsumowania przedstawionych informacji umieszczone je zbiorczo w tabeli poniżej:

1.

Administrator Pani/Pana danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Universality spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Przemiarki 23a/63, 30-384 Kraków), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000769121, wysokość kapitału zakładowego 400 000 PLN, NIP: 6762560918, REGON: 382424103 (dalej Spółka lub Administrator).

2.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się Administratorem na piśmie na adres: ul. Przemiarki 23a/63, 30-384 Kraków, e – mail: support@universality.io, lub telefonicznie: +48696048558.

3.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektorem ochrony danych osobowych zgodnie z treścią art. 158 ust. 1 ustawy o chronię danych osobowych jest Pani/Pan ______________, e – mail: __________________, tel.: _____________________.

4.

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę

1. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail; 2. avatar;

 1. w przypadku Rozwiązujących: numer telefonu, kierunek studiów, rok studiów, nazwa uczelni, treści odpowiedzi do zadań, poziom, umiejętności, ścieżki kariery, na które się zapisał, ścieżki kariery, do których dołączył, technologie, które zna – poprzez tagi;
 2. w przypadku Prowadzących: nazwy uczelni oraz nazwa głównej uczelni, treści napisanych zadań, prowadzone przedmioty, prowadzone lekcje, podpis pod zadaniem, technologie, które zna – poprzez tagi;
 3. w przypadku Klientów – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: numer telefonu, nazwa oraz logo firmy, treści zadań, ścieżek kariery oraz umiejętności, technologie, których potrzebują – poprzez tagi.

5.

Cel/Cele przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych (wraz ze wskazaniem podstawy prawnej)

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są w następujących celach:

 1. świadczenia usług w ramach Konta i Profilu Rozwiązującego/ Prowadzącego w Aplikacji, w szczególności dostępu do narzędzi Aplikacji i baz danych w ramach Aplikacji (podstawa 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. świadczenia usług w ramach Konta i Profilu Rozwiązującego/ Prowadzącego w Aplikacji, w szczególności aby uwierzytelnić Użytkownika podczas logowania się w Aplikacji (podstawa 6 ust. 1 lit. b RODO);

c. markefngowym, pod warunkiem wyrażania stosownych zgód przez danego Użytkownika (podstawa 6 ust. 1 lit. a RODO).

6.

Kategorie odbiorców Pani/ Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki:

a) Prowadzącym posiadającym aktywne Konto i Profil w ramach Aplikacji;

b) Klientom posiadającym aktywne Konto i Profil w ramach Aplikacji pod warunkiem przystąpienia przez Panią/Pana do rozwiązywania Zadania wprowadzonego przez Klienta i wyrażenia zgody na kontakt lub wyrażenia przez Użytkownika zgody na zaobserwowanie Profilu danego Rozwiązującego;

c) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi prawne, księgowe i podatkowe.

7.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą przechowywane w okresie posiadania przez Panią/Pana Konta i Profilu w Aplikacji i okres 6 miesięcy po usunięciu przez Panią/Pana Konta w Aplikacji.

Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

9.

Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

10.

Prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych

W przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niepełne ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania danych osobowych.

11.

Prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana dotyczących, tj. przysługuje Pani/Panu tzw. prawo do bycia zapomnianym, chyba że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

12.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

13.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych

W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/ Pana danych.

14.

Prawo do przenoszenia Pani/ Pana danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone Spółce i przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać aby Spółka bezpośrednio przesłała te dane wskazanemu administratorowi.

15.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza RODO.

16.

Prawo do cofnięcia zgody

Może Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

17.

Zasada podania danych osobowych

Do Rejestracji Pani/Pana w Aplikacji wymaga się podania przez Panią/Pana danych wskazanych w Aplikacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak skutkuje niemożnością Rejestracji i świadczenia usług w ramach Aplikacji.

18.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Spółka nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, ale dokonuje profilowania na podstawie danych przekazanych przez Panią/Pana w celu pozycjonowania Pani/Pana kompetencji własnych z kompetencjami innych Rozwiązujących. Profilowanie ma na celu zapewnienie kooperacyjnego modelu współpracy w projektach rekrutacyjnych i dopasowanie projektów rekrutacyjnych do Pani/Pana potrzeb i kompetencji.

V

Zgoda na wykorzystanie plików cookies (tzw. ciasteczek)

1. Pla,orma Universality używa plików cookies. Przechowywane w tych plikach informacje pozwalają dostosować serwis do potrzeb Użytkownika oraz wykorzystywane są w celach statystycznych. Wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu cookies (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik korzystający z Aplikacji nie wyłączy w przeglądarce możliwości stosowania plików cookies oznacza to, że wyraża zgodę na ich stosowanie w tym serwisie.

2. Korzystanie z Aplikacji oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystywanie plików cookies.