REGULAMIN KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA

I. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – należy przez to rozumieć serwis Universality, tj. innowacyjną platformę, system łączący Użytkowników; program komputerowy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dostępny w sieci Internet w domenie
  http://universality.io;

 2. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z Aplikacji po założeniu Konta do własnego i osobistego użytku; Użytkownikiem może być: a) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, b) osoba fizyczna mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy, której przedmiotem jest Usługa, c) osoba fizyczna niemająca zdolności do czynności prawnych, w przypadku gdy umowa została zawarta przez przedstawiciela ustawowego tej osoby; Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji jest bezpłatne.

 3. Konto – należy przez to rozumieć przestrzeń w Aplikacji, gdzie przechowywane są wyłącznie dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika przy Rejestracji oraz przy korzystaniu z Konta, z zastrzeżeniem że do ochrony danych osobowych stosuje się postanowienia Polityki prywatności;

 4. Profil – należy przez to rozumieć przestrzeń w Aplikacji, gdzie przechowywane są wyłącznie Rozwiązania danego Rozwiązującego i Zadania danego Prowadzącego lub Klienta , która jest widoczna dla innych Użytkowników;

 5. Klient – należy przez to rozumieć komercyjny typ Użytkownika, który korzysta z Aplikacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i utworzył Konto w Aplikacji w celu przedstawiania Zadań do rozwiązania przez Użytkowników;

 6. Prowadzący – należy przez to rozumieć typ Użytkownika, mającego dostęp do Aplikacji za pomocą Konta w celu przedstawiania wykładów i publikacji, przedstawiania Zadań własnych oraz Zadań Klientów do rozwiązania przez Użytkowników i oceny Rozwiązań;

 7. Rozwiązujący – należy przez to rozumieć typ Użytkownika, mającego dostęp do Aplikacji za pomocą Konta w celu rozwiązywania Zadań, przedstawionych przez Klienta lub Prowadzącego;

 8. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki korzystania z Aplikacji, prawa i obowiązki Użytkowników, a także związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Aplikacji z tytułu świadczenia usług;

 9. Rejestracja – należy przez to rozumieć proces założenia Konta przez Użytkownika w Aplikacji;

 10. Universality – dostawca usług w ramach Aplikacji; Universality Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-384), ul. Przemiarki 23a/63, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000769121, NIP: 6762560918, REGON: 382424103;

 11. Usługa – należy przez to rozumieć zapewnienie dostępu do Aplikacji Użytkownikom, na zasadach niniejszego Regulaminu, za pomocą której Klient lub Prowadzący może proponować Zadania do rozwiązania dla Rozwiązujących, mając wgląd do wyników Zadań, Statystyk i poszczególnych Profili Użytkowników;

 1. Zadanie – zadanie wprowadzone przez Prowadzącego lub Klienta, umieszczone w bazie danych Zadań Aplikacji i oznaczone co do autorstwa, udostępniane Rozwiązującym i/lub Prowadzącym;

 2. Rozwiązanie – odpowiedź na Zadanie prezentowane przez Klienta lub Prowadzącego w Aplikacji przesłana przez Rozwiązującego;

 3. Ścieżka kariery – zbiór Zadań, których stopień trudności i tematyka ma na celu zweryfikowanie wiedzy i doświadczenia Rozwiązującego, który ukończył 16. rok życia, pod kątem kryteriów do zatrudnienia na danym stanowisku przez Klienta.

 4. Przedstawienie Rozwiązującego-kandydata – uzyskanie przez Klienta danych osobowych Rozwiązującego, który ukończył 16. rok życia, w sposób wskazany w III pkt 10 Regulaminu

 5. Statystyki – dane przedstawione w postaci raportów (m.in. rankingu, liczby rozwiązanych Zadań), które Aplikacja może generować i gromadzić podczas rozwiązywania/dodawania/oceniania Zadań przez Użytkownika.

II. Zakres usługi – postanowienia ogólne

 1. Universality udziela dostępu Klientom do Aplikacji, dzięki któremu Klient może proponować Zadania do rozwiązania Rozwiązującym, w tym za pośrednictwem Prowadzących, na podstawie odrębnie zawartej umowy.

 2. Prowadzący, ma możliwość w ramach zajęć dydaktycznych udostępniać Zadania Rozwiązującemu oraz innym Prowadzącym.

 3. Prowadzący oraz Rozwiązujący korzystają z Aplikacji w systemie freemium nie ponosząc za to opłaty, mając dostęp do Statystyk, jednakże Rozwiązujący nie może wstawiać Zadań do wykonania dla innych Rozwiązujących.

 4. Universality udziela Rozwiązującemu niewyłącznej licencji na korzystanie z bazy danych Zadań, stanowiącej bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, na następujących polach eksploatacji:

  a. przechowywanie, ładowanie, przeglądanie, wyświetlania w ramach stosowania bazy danych Zadań na własny użytek;

  b. wprowadzanie bazy danych Zadań do pamięci komputera/komputerów zapasowych w przypadku konfiguracji klastrowej lub w przypadku awarii komputera podstawowego.

 5. Universality udziela Prowadzącemu niewyłącznej licencji na korzystanie z bazy danych Zadań, stanowiącej bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, na następujących polach eksploatacji:

  1. przechowywanie, ładowanie, przeglądanie, wyświetlania w ramach stosowania bazy danych Zadań w celu udostępnienia Zadań Użytkownikom oraz w celach dydaktycznych;

  2. wprowadzanie bazy danych Zadań do pamięci komputera/komputerów zapasowych w przypadku konfiguracji klastrowej lub w przypadku awarii komputera podstawowego.

 1. Licencja na korzystanie z bazy danych Zadań nie przenosi na Użytkowników autorskich praw majątkowych do bazy danych Zadań, ani nie upoważnia do odsprzedawania, odstępowania, zbywania, rozpowszechniania całości lub części bazy danych Zadań, udzielenia licencji i sublicencji, dzierżawy, najmu lub użyczenia, ani tworzenia opracowań baz będących pochodną bazy danych Zadań, w tym do celów komercyjnych, a także powielania w jakikolwiek sposób przy wykorzystywaniu jakiejkolwiek techniki.

 2. Licencja jest udzielana na czas określony – posiadania odpowiednio Konta w Aplikacji, jest nieograniczoną co do terytorium i ma charakter nieprzenaszalny.

 3. Aplikacja może służyć jako narzędzie do umieszczania rozwiązań Zadań w ramach zewnętrznych konkursów wprowadzonych przez Użytkowników. Konkursy odbywają się na podstawie regulaminu danego konkursu i z wyłączeniem odpowiedzialności zgodnie z VIII pkt 1 lit l).

III. ZakresusługidlaKlientakomercyjnego

 1. Klient zakłada Konto w Aplikacji podając login i hasło, nazwę firmy oraz logotyp. Klient otrzymuje płatny w ramach abonamentu, dostęp do Aplikacji, w ramach którego w Ścieżce Kariery Klienta umieszczane będą Zadania opracowane przez Spółkę lub przez Klienta (w zależności od ustaleń w zawartej odrębnie umowie), w szczególności w ramach zdefiniowanej przez Klienta Ścieżce Kariery

 2. Weryfikacja poprawności wykonania Zadań będzie następowała przez:

c. automatyczną weryfikację,

 1. weryfikację przez personel Spółki

 2. weryfikację przez Klienta.

w zależności od ustaleń w zawartej odrębnie umowie, lub na jej podstawie

 1. Klient posiada pełne prawa autorskie do treści umieszczanych w Aplikacji, mających

  charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności, ale nie wyłącznie do Zadań, z zastrzeżeniem wykorzystanych przez Klienta w Ścieżce Kariery Zadań opracowanych przez Spółkę lub Prowadzących.

 2. Klient udziela Universality niewyłączną, bezpłatną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści, które Klient zamieszcza w Aplikacji, w szczególności na korzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie lub wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług i działaniem Aplikacji.

 3. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Universality z nazwy/firmy Klienta, oznaczenia słownego lub graficznego oraz logotypu Klienta oraz innych znaków towarowych Klienta podanych przy tworzeniu Konta, w celach informacyjnych oraz na potrzeby promowania Aplikacji oraz w celach marketingowych m.in. poprzez opublikowanie ich w Aplikacji oraz materiałach elektronicznych i papierowych związanych z Aplikacją. W przypadku korzystania przez Klienta z księgi znaku towarowego lub innego równoważnego dokumentu Klient zobowiązuje się udostępnić treść tych dokumentów oraz ich aktualizacji.

 4. Klient oświadcza, że umieszczone w Aplikacji nazwa/firma Klienta, oznaczenie słowne lub graficzne, logotyp czy inny znak towarowy przysługuje Klientowi, nie narusza praw osób trzecich i został umieszczony w aktualnej treści i formie.

 1. Klient nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Klient, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Universality o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.

 2. Zabrania się wykorzystywania Aplikacji do celów marketingowych Klienta, wysyłania wraz z treścią Zadań dla Użytkowników wiadomości prywatnych z reklamą towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

 3. Klient zobowiązuje się do niewymagania poprzez treść Zadań w Rozwiązaniach podawania przez Rozwiązującego swoich danych osobowych lub kontaktowych.

 4. Universality udostępnia Klientowi stale aktualizowany ranking najlepszych Rozwiązujących, którzy ukończyli 16. rok życia, uwzględniający oceny Zadań Rozwiązujących w ramach Ścieżki Kariery na zasadach zawartych w odrębnie zawartej umowie. Ranking prowadzony jest w sposób zanonimizowany, bez udostępniania Klientowi danych osobowych Rozwiązujących. W przypadku zainteresowania Klienta konkretnym Rozwiązującym w celu przeprowadzenia dalszej rekrutacji, Klient może za pośrednictwem Aplikacji skierować do Rozwiązującego prośbę o udostępnienie jego danych osobowych, które zostaną udostępnione w przypadku wyrażenia zgody przez Rozwiązującego.

IV. ZakresusługidlaRozwiązującego(Użytkownikaucznialubstudenta)

 1. Rozwiązującym może być wyłącznie osoba fizyczna w rozumieniu nadanym niniejszym Regulaminem.

 2. Korzystanie z konta przez Rozwiązującego jest nieodpłatne.

 3. Rozwiązujący zakłada Konto w Aplikacji podając login i hasło oraz informacje dotyczące edukacji pomagające w dostosowaniu Zadań do Użytkownika oraz w procesie rekrutacji (w przypadku Użytkowników biorących udział w rekrutacjach) Po założeniu Konta Rozwiązujący może przystępować do rozwiązywania Zadań w Aplikacji, wybierając Zadania wprowadzone przez Prowadzących i/lub Klientów. Po wyrażeniu odpowiednich zgód (szczegóły w załączniku do Regulaminu – Polityka prywatności), Statystyki dotyczące Zadań rozwiązywanych przez Rozwiązującego oraz jego Profil są dostępne dla Klienta.

 4. Rozwiązujący zobowiązani są do wypełnienia swojego Profilu prawdziwymi danymi osobowymi.

 5. Rozwiązujący ma bezpłatny dostęp do Statystyk zebranych za pomocą Aplikacji oraz, wyłącznie jeśli wyrazi na to zgodę, zezwala na kontakt z nim ze strony Klienta.

 6. Rozwiązujący posiada pełne prawa autorskie do treści umieszczanych w Aplikacji, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności, ale nie wyłącznie do rozwiązań Zadań. Użytkownik przyznaje Universality niewyłączną, w pełni bezpłatną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści, które Użytkownik zamieszcza w Aplikacji, w szczególności na korzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie lub wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług i działaniem Aplikacji, w tym do upubliczniania rozwiązania Zadania podczas zajęć dydaktycznych przez Prowadzących.

 1. Rozwiązujący zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Rozwiązujący zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Aplikacji, w szczególności nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Aplikacji, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Aplikację powodując jej uszkodzenia lub doprowadzając do jej przeciążenia.

 2. Rozwiązujący nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Aplikacji. W granicach dopuszczalnych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Rozwiązujący, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Universality o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie. Zabrania się Rozwiązującemu podawania w Rozwiązaniach swoich danych osobowych lub kontaktowych.

 3. Użytkownik mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych oświadcza, że posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy i zobowiązany jest do przedłożenia tej zgody na każde żądanie Universality.

 4. Konto Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych może zostać założone wyłącznie przez jego przedstawiciela ustawowego.

V. Zakres usługi dla Prowadzącego

 1. Prowadzący zakłada Konto w Aplikacji podając login i hasło oraz informację o miejscu pracy w placówce oświatowej. Prowadzący otrzymuje bezpłatny dostęp do Aplikacji, może zlecać wykonanie Zadań swojego autorstwa lub zadań proponowanych przez Klienta lub/i umieszczać własne wykłady i publikacje oraz Zadania w celach dydaktycznych. Prowadzący sprawdza Zadania wykonywane przez Użytkowników w Aplikacji, wprowadzając wyniki do Aplikacji i udostępnia oceny Rozwiązującym i Klientom w Aplikacji.

 2. Prowadzący posiada pełne prawa autorskie do treści umieszczanych w Aplikacji, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności ale nie wyłącznie do Zadań, albo uprawniony jest do ich publikowania. Prowadzący przyznaje Universality niewyłączną, w pełni bezpłatną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji (w tym na rzecz Klientów), światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści, które Prowadzący zamieszcza w Aplikacji, w szczególności na korzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie lub wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług i działaniem Aplikacji i zobowiązuje się do jej nieodwoływania przez okres co najmniej 10 lat od chwili umieszczenia utworu w Aplikacji.

 3. Prowadzący umieszczając w Aplikacji własne Zadania, wykłady i publikacje oświadcza, że jest ich jedynym autorem i nie narusza majątkowych praw autorskich osób trzecich.

 4. Prowadzący nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Aplikacji. W granicach dopuszczalnych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Prowadzący, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Universality o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.

VI. Zawarcieumowy

 1. Klient uzyskuje dostęp do Aplikacji na podstawie odrębnie zawartej umowy ustalającej wynagrodzenie oraz zasady dostępu i korzystania, w tym w zakresie przygotowywania Zadań w Ścieżce Kariery i sposobu ich rozwiązywania

 2. W sytuacji korzystania przez Klienta z danych Aplikacji o konkretnym Użytkowniku w celu zawarcia z nim umowy, Universality nie jest stroną takiej umowy, nie ma wpływu na jej postanowienia, nie bierze udziału w negocjowaniu jej treści i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zawarcia przedmiotowej umowy w stosunku do żadnej ze stron. W szczególności Universality nie świadczy usług pośrednictwa pracy.

 3. Rozwiązujący nie ma obowiązku udostępniania swoich danych osobowych Klientowi pomimo rozwiązywania Zadań w Ścieżce Kariery Klienta.

VII. Realizacja usługi

 1. Rozwiązujący oraz Prowadzący uzyskują bezpłatny dostęp do Aplikacji i w tym zakresie Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

 2. Użytkownicy nie mogą modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, prezentować, odtwarzać, powielać, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać ani sprzedawać informacji, oprogramowania, produktów czy usług uzyskanych z Aplikacji. Powyższe nie dotyczy przenoszenia ocen uzyskanych przez Rozwiązujących za rozwiązanie danego Zadania do uniwersyteckiego systemu obsługi studenta lub innego tożsamego systemu, jeżeli Aplikacja jest używana jako narzędzie dydaktyczne, Zadania są rozwiązywane także w celu uzyskania oceny z danego przedmiotu i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami danej uczelni i toku studiów.

 3. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest powstrzymanie się od jej używania do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych na mocy niniejszego Regulaminu. Nie wolno korzystać z Aplikacji w sposób, który może spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub niesprawność jakiegokolwiek serwera używanego przez Universality lub sieci z nim połączonych, albo przeszkadzać w korzystaniu z Aplikacji przez innych Użytkowników. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Aplikacji, innych Profili lub Kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z Aplikacją, poprzez stosowanie technik hakerskich, wydobywanie haseł czy innymi metodami. Nie wolno uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji za pośrednictwem środków, które nie zostały celowo udostępnione w ramach Aplikacji.

 4. Universality zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. W związku z nieodpłatnym charakterem usługi, Rozwiązujący oraz Prowadzący nie są uprawnienie do odstąpienia od umowy.

 6. Użytkownik w każdej chwili jest uprawniony do rezygnacji z korzystania z usługi poprzez opcję usunięcia Konta.

VIII. Odpowiedzialność

1.

Universality nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. a)  przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji,

 2. b)  funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy

  dokonywaniu płatności przez Klientów za pośrednictwem Aplikacji,

 3. c)  problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu

  komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają

  korzystanie z Aplikacji,

 4. d)  autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji

  zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy

  Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji,

 5. e)  szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z funkcjonowaniem

  Aplikacji lub ich działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji,

 6. f)  szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich (niebędących Użytkownikami Aplikacji ani pracownikami lub współpracownikami Universality),

 7. g)  szkody spowodowane działaniem osób trzecich (niebędących Użytkownikami Aplikacji ani pracownikami lub współpracownikami Universality),

 8. h)  szkody poniesione przez Użytkowników w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Aplikacji Kont,

 9. i)  nierozwiązane Zadania lub Zadania niewykorzystane podczas zajęć przez Prowadzącego,

 10. j)  tematykę udostępnianych Zadań,

 11. k)  odpowiedzi ocenione lub skomentowane przez Klienta i Prowadzącego lub ich brak,

 12. l)  niespełnianie Regulaminu przez organizatora zewnętrznego konkursu, treści zadań

  oraz za przebieg przeprowadzanych za pomocą Aplikacji konkursów.

Universality zastrzega prawo zablokowania Konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności w przypadku:

 1. a)  nieprawdziwych danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji,

 2. b)  przekazania przez osobę trzecią uprawdopodobnionej informacji o szkodzie spowodowanej przez Użytkownika w związku z funkcjonowaniem Aplikacji lub działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji,

 3. c)  naruszenie praw osób trzecich przez Użytkownika, w tym majątkowych praw autorskich, zamieszczanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych lub obscenicznych, ksenofobicznych, rasistowskich i godzących w zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

2.

IX. Reklamacje

 1. Nieprawidłowości w działaniu Aplikacji, a także nieuzasadnione zablokowanie Konta Użytkownika mogą być reklamowe przez Klientów poprzez stosowne zawiadomienie Universality lub osoby działające w jej imieniu.

 2. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: support@universality .io.

 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych przez Universality, Universality zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji, o czym poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej.

 4. Universality zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez Klienta w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia temu terminowi Universality jest uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 5. Decyzja Universality w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

X. Warunki techniczne

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji:

 1. przeglądarka internetowa (Microsoft Edge od wersji 42; Mozilla Firefox od wersji 59; Google Chrome od wersji 66; Safari od wersji 11) z dostępem do Internetu,

 2. włączona obsługa języka Javascript wraz z zainstalowaną wtyczka,̨ akceptującą̨pliki typu „cookies”, posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej w celu odzyskiwania hasła.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Zakładając Konto, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 2. W Aplikacji nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych, ksenofobicznych, rasistowskich i godzących w zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

 3. Universality zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej http://universality.io.

 4. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu.

 5. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta. W przypadku, gdy Użytkownik nie wystąpi o usunięcie Konta, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany.

 1. Universality zastrzega, że Aplikacja oraz wszelkie teksty oraz elementy graficzne umieszczone przez Universality w Aplikacji stanowią przedmiot jej praw autorskich lub praw wynikających z licencji.

 2. Załącznik nr 1 – Polityka bezpieczeństwa, stanowi nieodłączną część niniejszego Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.